تمام دستگاه‌ها تا دو ماه دیگر به شبکه ملی اطلاعات وصل می‌شوند

شبكه ملي اطلاعات كه عده‌اي از آن به عنوان اينترنت ملي هم ياد كرده‌اند، تدبيري است كه متوليان فناوري اطلاعات كشور در قبال مشكلاتي چون حملات سايبري و تهديدات فضاي مجازي انديشيده و وعده داده‌اند كه فاز اول آن تا پايان شهريورماه امسال به پايان مي‌رسد.

تمام دستگاه‌ها تا دو ماه دیگر به شبکه ملی اطلاعات وصل می‌شوند

شبكه ملي اطلاعات كه عده‌اي از آن به عنوان اينترنت ملي هم ياد كرده‌اند، تدبيري است كه متوليان فناوري اطلاعات كشور در قبال مشكلاتي چون حملات سايبري و تهديدات فضاي مجازي انديشيده و وعده داده‌اند كه فاز اول آن تا پايان شهريورماه امسال به پايان مي‌رسد.

تمام دستگاه‌ها تا دو ماه دیگر به شبکه ملی اطلاعات وصل می‌شوند

شبكه ملي اطلاعات كه عده‌اي از آن به عنوان اينترنت ملي هم ياد كرده‌اند، تدبيري است كه متوليان فناوري اطلاعات كشور در قبال مشكلاتي چون حملات سايبري و تهديدات فضاي مجازي انديشيده و وعده داده‌اند كه فاز اول آن تا پايان شهريورماه امسال به پايان مي‌رسد.

تمام دستگاه‌ها تا دو ماه دیگر به شبکه ملی اطلاعات وصل می‌شوند

شبكه ملي اطلاعات كه عده‌اي از آن به عنوان اينترنت ملي هم ياد كرده‌اند، تدبيري است كه متوليان فناوري اطلاعات كشور در قبال مشكلاتي چون حملات سايبري و تهديدات فضاي مجازي انديشيده و وعده داده‌اند كه فاز اول آن تا پايان شهريورماه امسال به پايان مي‌رسد.

تمام دستگاه‌ها تا دو ماه دیگر به شبکه ملی اطلاعات وصل می‌شوند

شبكه ملي اطلاعات كه عده‌اي از آن به عنوان اينترنت ملي هم ياد كرده‌اند، تدبيري است كه متوليان فناوري اطلاعات كشور در قبال مشكلاتي چون حملات سايبري و تهديدات فضاي مجازي انديشيده و وعده داده‌اند كه فاز اول آن تا پايان شهريورماه امسال به پايان مي‌رسد.

تمام دستگاه‌ها تا دو ماه دیگر به شبکه ملی اطلاعات وصل می‌شوند

شبكه ملي اطلاعات كه عده‌اي از آن به عنوان اينترنت ملي هم ياد كرده‌اند، تدبيري است كه متوليان فناوري اطلاعات كشور در قبال مشكلاتي چون حملات سايبري و تهديدات فضاي مجازي انديشيده و وعده داده‌اند كه فاز اول آن تا پايان شهريورماه امسال به پايان مي‌رسد.

تمام دستگاه‌ها تا دو ماه دیگر به شبکه ملی اطلاعات وصل می‌شوند

شبكه ملي اطلاعات كه عده‌اي از آن به عنوان اينترنت ملي هم ياد كرده‌اند، تدبيري است كه متوليان فناوري اطلاعات كشور در قبال مشكلاتي چون حملات سايبري و تهديدات فضاي مجازي انديشيده و وعده داده‌اند كه فاز اول آن تا پايان شهريورماه امسال به پايان مي‌رسد.

تمام دستگاه‌ها تا دو ماه دیگر به شبکه ملی اطلاعات وصل می‌شوند

شبكه ملي اطلاعات كه عده‌اي از آن به عنوان اينترنت ملي هم ياد كرده‌اند، تدبيري است كه متوليان فناوري اطلاعات كشور در قبال مشكلاتي چون حملات سايبري و تهديدات فضاي مجازي انديشيده و وعده داده‌اند كه فاز اول آن تا پايان شهريورماه امسال به پايان مي‌رسد.

تمام دستگاه‌ها تا دو ماه دیگر به شبکه ملی اطلاعات وصل می‌شوند

شبكه ملي اطلاعات كه عده‌اي از آن به عنوان اينترنت ملي هم ياد كرده‌اند، تدبيري است كه متوليان فناوري اطلاعات كشور در قبال مشكلاتي چون حملات سايبري و تهديدات فضاي مجازي انديشيده و وعده داده‌اند كه فاز اول آن تا پايان شهريورماه امسال به پايان مي‌رسد.