ادامه افتخارآفرینی قهرمانان پارالمپیک مسابقات لندن را به ملت ایران تبریک می گویم

عرصه رقابت های معلولان و جانبازان در جریان مسابقات پارالمپیک لندن این روزها جلوه گاه افتخار آفرینی قهرمانان کشورمان گردیده است و جهانیان شاهد و ناظر اقتدار ورزشکاران معلول و جانباز ایران می باشند.

ادامه افتخارآفرینی قهرمانان پارالمپیک مسابقات لندن را به ملت ایران تبریک می گویم

عرصه رقابت های معلولان و جانبازان در جریان مسابقات پارالمپیک لندن این روزها جلوه گاه افتخار آفرینی قهرمانان کشورمان گردیده است و جهانیان شاهد و ناظر اقتدار ورزشکاران معلول و جانباز ایران می باشند.

ادامه افتخارآفرینی قهرمانان پارالمپیک مسابقات لندن را به ملت ایران تبریک می گویم

عرصه رقابت های معلولان و جانبازان در جریان مسابقات پارالمپیک لندن این روزها جلوه گاه افتخار آفرینی قهرمانان کشورمان گردیده است و جهانیان شاهد و ناظر اقتدار ورزشکاران معلول و جانباز ایران می باشند.

ادامه افتخارآفرینی قهرمانان پارالمپیک مسابقات لندن را به ملت ایران تبریک می گویم

عرصه رقابت های معلولان و جانبازان در جریان مسابقات پارالمپیک لندن این روزها جلوه گاه افتخار آفرینی قهرمانان کشورمان گردیده است و جهانیان شاهد و ناظر اقتدار ورزشکاران معلول و جانباز ایران می باشند.

ادامه افتخارآفرینی قهرمانان پارالمپیک مسابقات لندن را به ملت ایران تبریک می گویم

عرصه رقابت های معلولان و جانبازان در جریان مسابقات پارالمپیک لندن این روزها جلوه گاه افتخار آفرینی قهرمانان کشورمان گردیده است و جهانیان شاهد و ناظر اقتدار ورزشکاران معلول و جانباز ایران می باشند.