Zeigt alle 16 Ergebnisse

65 Derste Dinimizi Öğrenelim

İslam dini, bütün insanlığı hidayete ve hakka çağıran, ilahi bir düzendir. Bu dinin gayesi, insanı dünya ve ahiret saadetine ulaştırmaktır. Bu sebebledir ki İslam, insanın Allah’a kul, Peygambere (sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem) ümmet ve insanlığa hizmet edecek şekilde yetişmesini bu gayeye ulaşmanın esası sayar.

akait ve temel düşünceler, her değer sisteminin ve her düzenli ideolojinin temelini oluşturmakta, bilinçli veya bilinçsiz olarak insanların davranışlarının şekillenmesinde etkili olmaktadır. İşte bu nedenle, insanlık aleminde İslam dininin değer ve davranış sisteminin oluşması, sağlamlaşması ve böylece tatlı meyveleriyle, insanların dünya ve ahiret saadetini temin edebilmeleri için bu büyük ve bereketli ağacın kökleri sayılan inanç temelleri, her kalbe yerleştirilmelidir.

Çalışmamızda dinimizin inanç ve itikat esalarını anlaşılır bir üslüpla ve doğru bir şekilde hazırlamaya gayret ettik. amcımız, gençlerimizin ve çocuklarımızın inançta sadık, amelde salih, ahlakta kamil olmalarına yardımcı olmak; onların ilim, adalet, hak, ahlak ve fazilet sahibi olarak yetişmelerini sağlamaktır.

Ahlak ve İlişkilerimiz

ISBN: 9789944709361
Dil: TÜRKÇE
Sayfa Sayısı: 167
Cilt Tipi: Karton Kapak
Kağıt Cinsi: Kitap Kağıdı
Boyut: 13.5 x 21 cm

Alametleriyle Birlikte Beklenen Mehdi Aleyhisselam

Ehli Beyt (Aleyhimusseıam) rivayetleri ışığında İmam Mehdi (Aleyhisselam) hakkında öğreneceğiniz şaşırtıcı yüzlerce alamete ilave olarak şunları da okuyacaksınız:

 • Mehdi’nin (Aleyhisselam)ortaya çıkacağı yıl, ay ve gün…
 • Gökyüzünden duyulacak olan sesler…
 • Yedi kişiden beşinin yok olmasına neden olacak olan beyaz ölüm ve kırmızı ölüm…
 • Ay’ın yüzeyinde veya gökyüzünde belirecek olan bir adam şekli…
 • Mehdi’nin (Aleyhisselam) dostları olan Hızır’ın (Aleyhisselaın) Ve İsa’nın (Aleyhisselam) durumları…
 • Hasani, Horasani, Yemeni ve Süfyani…
 • Birbirine benzeyen on iki bayrağın birleşmeleri…
 • Irak’ta sonu gelmeyen savaşlar…
 • Hayvana dönüşme olayları…
 • Taş yağmurları ve depremler…
 • Şeytan’ın öldürülüşü…
 • Güneş batıdan nasıl doğacak?
 • Dabbet’ul Arz kimdir?
 • Deccal nerede ortaya çıkacak?
 • Gökyüzünün ve yeryüzünün bereketlerinin ortaya çıkışı…
 • İnsanlara her ay iki defa aylık dağıtılacak. Fakirlik unutulacak…

Ehl-i Beyt Mektebine Göre Usul-u Din

Elinizdeki kitap ilhadî düşüncelerin karanlığında yo-lunu kaybeden insanların hayat yoluna ilâhî ışık yansıta-cak İslâmî inanç temellerini içeren bir eserdir. Özellikle genç nesile hitap eden bu kitap hakkın ve aklın yolunu tanıtacak hakkı batıldan ayırt edecek inanç alanında orta-ya atılan soruları yanıtlayacak ve zihinlerde oluşturulan şüpheleri giderecek zengin bir içeriktedir.
Kendi alanında uzman ve otoriter birçok düşünür ve sosyal bilimcinin zahmetlerinin ürünü olan bu eser günü-müz gençlerine olduğu gibi gelecek nesillerin inanç dün-yasına da ışık tutacaktır inşallah.
Ehlibeyt inancını ve Şia kültürünü aktarmaya azmet-miş olan yayınevimiz bu hedefe hizmet doğrultusunda ilmî fikrî siyasî sosyal ve kültürel… içerikli eserleri ter-cüme ya da telif yoluyla okuyuculara ulaştırmayı insanî ve ilâhî bir vazife addetmektedir.
Bu kitap tevhidî dünya görüşünün temelini oluşturan itikadî konuları içerdiği ve konu itibariyle de öncelikli olduğu için KEVSER YAYINCILIK’ın ilk kitabı olarak seçilmiştir.
Hareket bizden tevfik Allah’tandır.

Hz. Muhammed’in Hayat

Hz. Peygamberin (s.a.a) Ahir Zaman Müminlerinden Haber Vermesi:

İmam Ali (as) şöyle buyuruyor: Hz. Peygamber (saa) uzun bir vasiyetinde bana hitaben şöyle buyurdu:
Ya Ali! İman açısından halkın en hayret verici olanları ve yakin açısından da en büyük insanlar, ahir zamanda gelecek olan kimselerdir. Onlar Peygamberi görmemiş ve imam da onlardan gizlidir. Bununla birlikte onlar beyaz sayfalara nakış olunmuş siyah hatlar vasıtasıyla (yazılı belgelere) iman ederler.

Ürünün baskısı görseldeki ile farklılık gösterebilir.

İmam Hasan’ın Barışı

Muaviye’nin plânları, Hasan b. Ali ve kardeşi Hüseyin’i İslâm adına İslâm’ı tehdit etmeye yönelik korkunç bir komployla karşı karşıya bırakmıştı. İmam Hasan bu tehlikeyi savmak için ya direnecekti ya da uzlaşacaktı. Direnişin, hidayet kılavuzu ailenin ortadan kalkmasına ortam hazırlayacağını fark eden İmam, ikinci yolu seçmişti.

İmam Hasan’ın bu yöntemi, hakla batılın birbirine karıştığı ve batılın tehlikeli bir güce kavuştuğu bir ortamda gerçekleşen uzlaşma görünümünde muhteşem bir devrimdi.

İmam Hasan ve İmam Hüseyin, bu iki cevher söz konusu yolun iki kahramanıydılar. Sabır ve direnme rolü Hasan’ın, kahramanca kıyam etme rolü de Hüseyin’indi. Dolayısıyla Aşura Kıyamı birinci derecede İmam Hasan’a ve sonra İmam Hüseyin’e aitti. Hz. Hasan Kerbelâ Kıyamı’nın temelini atmış, Aşura’ya zemin hazırlamıştı. İşte bu kansız devrim sayesinde İmam Hüseyin, o eşsiz ve ebedî zafere ulaşabildi.

Bu kitap disiplinli, güçlü ve üretken bir zihnin üzürünü olup tarihî gerçekleri ortaya koymada aklî ve naklî kanıtlar içeren bir kaynak eserdir.

Kur’an ve İrfan Açısından Esma-i Hüsna

Varlık âleminde görülen her kemal, mutlak kemalden kaynaklanmıştır ve gerçekte her varlık, sahip olduğu kemal oranında o mutlak hakikati gösterir. Zira her varlık O’nun cilve ve tecellisidir ve her tecelli bir şekilde O’nu yansıtır. Bir başka tabirle şöyle diyebiliriz: Bir bakıma bütün varlıklar yüce Allah’ın güzel isimleridir. Zira bütün varlıklar, mukaddes Hakkın zatının kemallerinden bir kemal taşımaktadır. Aynı zamanda mümkinü’l-vücud olduklarından dolayı bir takım eksiklikleri ve noksanlıkları da vardır. Yüce Allah’ın isimleri, bir yandan bütün kemallere sahip olduklarından ve öte yandan da eksiklik ve noksanlığın her türünden münezzeh olduğundan dolayı esmâ-i hüsnadır (en güzel isimlerdir) ve hatta güzel isimler sadece yüce Allah’ın zatına münhasırdır.

Meşhur olan görüşe göre Yüce Allah’ın özel ismi Allah lafz-ı celali dışında Kur’ân-ı Kerîm’de Allah’a yüz otuz iki isim nispet edilmiştir. Bu isimlerden her biri vasfî bir anlama sahiptir ve her biri, bir şekilde Allah’ı tanıtır. Biz burada bu isimleri alfabetik sıralamaya göre ele alacağız.